Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalue valmistelee poikkeuslupaa merimetson ampumiseksi

Kalatalousalueen hallitus käsitteli kokoukseen 18.8. toimialueensa merimetsotilannetta. Suomen ympäristökeskuksen mukaan Raumalla oli vuonna 2020 Suomen suurin merimetso pesimäyhdyskunta, 3600 pesää ja Eurajoella 1573 pesää. Arvioiden perusteella yhdyskuntien lähistöllä ruokailee pesimättömät linnut mukaan lukien noin 25 000 lintua.

VELMUN (vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) kartoitusten ja mallinnusten perusteella alueella on erityisesti ahvenen kannalta hyvin merkittäviä lisääntymisalueita. Luonnonvarakeskuksen ja Jyväskylän yliopiston tutkimuksen perusteella runsas pesivien merimetsojen määrä voi pienentää ahvenkantoja ja -saaliita paikallisesti. Kalatalousalueen tiedon mukaan näin on nähtävissä myös Raumalla sekä ammattikalastajien että vapaa-ajankalastajien saaliissa. Merimetso käy ruokailemassa Eurajoessa, mitä voidaan pitää uhkana vaelluskaloille. Kalatalousalueella seurataan myös huolestuneena lajin leviämistä sisävesille.

Kalatalousalueen lakisääteiset tehtävät liittyvät kalavarojen kestävään käyttöön ja hoitoon. Runsas merimetsojen määrä haittaa näiden tehtävien toteuttamista merkittävästi, ja siksi kalatalousalueen hallitus katsoi, että alueen on ryhdyttävä toimenpiteisiin kalakannoilla aiheutuvan haitan vähentämiseksi. Turvatakseen kalakantojen elinvoimaisuutta ja mahdollistaakseen niiden kestävän käytön jatkossakin, kalatalousalueen hallitus päätti ryhtyä valmistelemaan poikkeuslupaa merimetsojen kannan hallitsemiseksi.

Kalatalousalueen näkemyksen mukaan tehokkain keino olisi vähentää lintujen määrää ampumalla, sillä häirintä saattaisi siirtää linnut vain toiseen paikkaan. Sopivin ajankohta olisi keväällä ennen pesinnän alkamista, jotta toimenpiteet kohdistuisivat paikallisiin lintuihin. Suunnitelmien mukaan lupaa haettaisiin 3–5 vuoden ajalle, jona aikana kalatalousalue tavoittelee ampumislupaa yhteensä 5000 linnulle. Ennen poikkeuslupahakemuksen muotoilua ja jättämistä kalatalousalue kerää pohjatietoa ja kuulee asiantuntijoita hakemukseen liittyen.