Lakimuutokset liittyen osakaskuntien, kalatalousalueiden ja yhdistysten kokouksiin

UUSI POIKKEUSLAKI VOIMAAN 08.05.2021 KOSKIEN YHDISTYKSIÄ (KALATALOUSALUEET, KALATALOUSKESKUKSET JA MUUT YHDISTYSTOIMIJAT)

Laki on sisällöltään lähes identtinen aikaisemman yhdistyksiä koskevan poikkeuslain kanssa sillä poikkeuksella. Laki sisältää aikaisemman lain mukaisesti mahdollisuuden muun muassa etäyhteyden järjestämisen jäsenen osallistumista varten, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu yhdistyksen säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten yhdistyslain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä. Lisäksi hallituksen päätöksellä voidaan sallia, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2022 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

Laki on voimassa aikavälillä 08.05.2021-30.06.2022.

Viite: Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista

Osakaskuntien kokousten järjestäminen

Osakaskunnan kokous voidaan lakien ja osakaskunnan sääntöjen tai ohjesäännön estämättä järjestää etäyhteydellä tai sähköpostilla.

Jos kokous on osakaskunnan sääntöjen tai ohjesäännön mukaan pidettävä ajankohtana, jona sovelletaan covid-19 -epidemiasta aiheutuvia kokoontumis- tai liikkumisrajoituksia, eikä kokousta voida järjestää esimerkiksi etäyhteydellä, kokous voidaan säännöistä huolimatta siirtää pidettäväksi niin pian kuin se on mahdollista rajoitusten päättymisen jälkeen.

Viite: Laki yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitettujen osakaskuntien kokousten sekä eräiden poronhoitolaissa tarkoitettujen kokousten väliaikaisesta järjestämisestä 301/2020

Tällä hetkellä laki on voimassa 30.6.2021 asti. Hallituksen esitys on annettu jo kuitenkin laista, joka pidentää tämän voimassaoloa 31.12.2021 asti