Saaristomeren rannikon pienvedet (Flada)

Hankkeen toteutusaika 1.5.2020 – 31.12.2021.

Rannikkovesien ja rannikon pienvesien − erityisesti fladojen, kluuvien ja pienten virtavesien − tila on heikentynyt. Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin mukaan fladat ja kluuvit ovat vaarantuneita luontotyyppejä ja kaikki Etelä-Suomen purotyypit on luokiteltu uhanalaisiksi. Erityisesti ravinnekuormitus, rantarakentaminen, tieverkosto ja ruoppaukset ovat muuttaneet rannikon pienvesien tilaa. Saaristomeren rannikkovedet ja joet ovat uusimman ekologisen tilan arvioinnin mukaan pääosin tyydyttävässä ja/tai välttävässä ekologisessa tilassa. Sisäsaaristossa ja jokisuistoissa tila on pääosin välttävä tai jopa huono.

Fladat, kluuvit ja mereen laskevat virtavedet (norot, purot ja joet) ovat tärkeitä alueita rannikon ekosysteemien toiminnalle. Esimerkiksi fladat ja kluuvit ovat erityisen tärkeitä kalojen lisääntymisalueita. Matalien rannikkovesien ominaisuudet, kuten lämmin ja vähäsuolaisempi vesi, runsas monimuotoinen kasvillisuus ja muuta merialuetta suojaisemmat olosuhteet, tekevät niistä erityisen hyviä lisääntymisalueita kevätkutuisille kalalajeille. Erityisesti lämpötilan on todettu olevan tärkeä kalantuotannolle. Monet kalalajit nousevat kutemaan makeisiin vesiin, kuten pieniin puroihin ja jokiin. Luonnonvarakeskuksen mukaan jopa yli puolet merialueen hauista lisääntyy makeassa vedessä, mutta poikaset vaeltavat mereen jo ensimmäisen elinvuoden aikana. Ruotsissa on tehty myös populaatiogeneettisiä selvityksiä, joissa on havaittu läheisten merenlahtien kalapopulaatioiden geneettistä eriytymistä. Yksittäisten lisääntymisalueiden merkitys kalakannalle voi olla siis hyvin merkittävä.

Hankkeessa selvitettiin Saaristomeren rannikon pienvesien nykytilaa ja kunnostustarpeita. Viestinnän ja osallistamisen keinoin parannettiin tietoisuutta rannikon pienvesien sekä merenlahtien merkityksestä ekosysteemien toiminnalle ja erityisesti kalastolle. Paikkatieto- ja maastokartoitusten perusteella valittuihin kunnostustarvekohteisiin laadittiin kunnostussuunnitelmat. Hankkeen kohdealueena on erityisesti Saaristomeren rannikkoalue ja väli- ja sisäsaaristo. Hanketta toteutettivat yhteistyössä Valonia ja Länsi-Suomen kalatalouskeskus.

Hankkeessa kartoitettiin lisäksi Kemiönsaaren alueen virtavesien mahdollisuuksia meritaimenen lisääntymiseen. Virtavesistä selvitetään mahdolliset kalojen vaellusesteet (esim. patorakenteet), koskialueiden luonnontilaisuus ja virtaaman riittävyys. Samalla selvitettiin myös kevätkutuisten kalojen vaellusyhteyksiä merestä makeisiin vesiin ja mahdollisuuksia kevätkutuisten kalojen lisääntymisen vahvistamiseen. Valituissa kohteissa toteutettiin sähkökoekalastukset, joiden avulla selvitetään kohteiden nykyistä kalalajistoa.

Tutustu hankkeen tuloksiin tarkemmin tästä!