You are currently viewing Jokitalkkari 2020

Jokitalkkari 2020

Tässä hankkeessa on tarkoituksena parantaa ja lisätä lohen ja taimenen luontaista lisääntymistä ja turvata luonnonkantojen säilyminen Kokemäenjoella ja sen sivuhaaroissa. Lisäksi pyritään vähentämään patoamisesta ja säännöstelystä aiheutunutta haittaa.

Jokitalkkari huoltaa ja seuraa aiemmin kunnostettuja vaelluskalojen kutualueita ensisijaisesti Harjunpäänjoella sekä suunnittelee ja toteuttaa uusia yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Vuonna 2020 tehtiin kunnostuksia Kaasmarkunjoen Tehtaankoskilla, jossa rakennettiin uusia lisääntymisalueita ja huollettiin vanhoja soraikoita. Uusia poikasalueita kunnostettiin Tehtaankoski Alisen vanhaan myllynuomaan.  Vuonna 2021 kunnostukset jatkuvat Kaasmarkun Tehtaankoskilla. Jokitalkkarin toimesta kartoitettiin myös uusia  kunnostus kohteita Harjunpäänjoen lisäksi Joutsijoesta ja Kovelinojasta.

Myllynuoma jälkeen

Syksyllä 2020 jokitalkkarin toimiin kuului emokalojen siirrot Kokemäenjoesta Kaasmarkunjokeen sekä  kututarkkailu ja kutupesien inventoinnit.

Vuonna 2021 kunnostuksia jatketaan edelleen.

Jokitalkkarina toimii Kimmo Puosi. Yhteystiedot löydät Tietoa meistä -välilehdeltä

Jokitalkkari 2020 hanke on saanut rahoitusta Varsinais-Suomen ELY-keskukselta kalastonhoitomaksuvaroista.